محل تبلیغات شما
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل اثر گذار بر اخلاق شغلي معلمان شهر اليگودرز در سال 1392 انجام گرفت . روش بررسي : پژوهش حاضر يك روش تحقيق پيمايشي از نوع مقطعي مي باشد كه داده جمع آوري مي شوند . كه براي سؤال اصلي رگرسيون چند متغيره و براي سؤالات فرعي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است . جامعه آماري آن با حجم 120نفر از معلمان بود كه به صورت نمونه گيري در دسترس ، يعني همه ي اعضاء جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات پرشنامه محقق ساخته مي

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

معلمان ,كه ,مي ,بررسي ,آوري ,روش ,بر اخلاق ,گذار بر ,شغلي معلمان ,معلمان شهر ,شهر اليگودرز

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها