محل تبلیغات شما
این پزوهش با بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه ی فرهنگی در شهرستان الیگودرز در خرداد ماه 1396انجام گرفته است.روش بررسی پژوهش،مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه حضوری و چهره به چهره با افرادی که مدارک تحصیلی شان کارشناسی ازشد وبه بالا بوده است که تعداد سی نفر انتخاب شده است و پس از جمع آوری اطلاعات،یافته ها نشان دادند که میان توسعه ی فرهنگی و مطالبه گری مردم،نخبه گریزی،مهاجرت قشر تحصیل کرده و افراد توانمند از نظر اقتصادی و اجتماعی و بی توجهی مسولین به توسعه ی

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

توسعه ,ی ,فرهنگی ,ها ,بررسی ,چهره ,توسعه ی ,ی فرهنگی ,راهکارهای توسعه ,در شهرستان ,شهرستان الیگودرز

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اسیب های اجتماعی