محل تبلیغات شما
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی چکیده: این پژوهش با مطالعه افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان الیگودرز با تاکید بر اقلیت واکثریت در سال تحصیلی 95 دی ماه انجام گرفته است .روش بررسی پژوهش در این مقاله روش های اسنادی مطا لعه کتب،مصاحبه ی حضوری با افراد صاحب نظرو متخصص دبیران ,مدیران وکسانی که در این حوزه با شناخت بر اقلیت و اکثریت فعالیت داشتند.وشیوه ی جمع آوری اطلا عات از طریق فیش برداری از کتب مطالعه گزارش ها و اسناد آمو زشی و مصاحبه با

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

تحصیلی ,ی ,مطالعه ,اقلیت ,متوسطه ,آموزان ,بر اقلیت ,متوسطه دوم ,دوم شهرستان ,آموزان پسر ,دانش آموزان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دین و انقلاب اسلامی