محل تبلیغات شما

مسعود آذرخوشبهارا زنده مانی ، زندگی بخش به فروردین ما فرخندگی بخش کرونا ویرس امروزه واژه ای است که در بسیاری از حوزه های زیست جهان انسانی در قرن بیست و یکم در حال چرخیدن می‌باشد ومی رود تا دری را به سوی گفتمان واقعی به روی بشریت باز کند، جامعه شناسی در برخورد با پدیده های خطرناک جامعه از قدرت استفاده می‌کند، و میشل فوکو در مورد قدرت و کارکردهای آن در جامعه شناسی بحث های زیادی دارد، در زمینه کاربرد قدرت در مورد کرونا ویروس می توانیم به جداسازی و قرنطینه افراد ، بازرسی،
چکیده: طلاق غم انگیزترین پدیده ی اجتماعی است و سنگ بنای اجتماع را ویران می کند. جامعه شناسان معتقدند کاهش پایبندی به دین هنجارها و ارزش های دینی و ضعف معنویات در افراد زمینه مساعد را برای افزایش طلاق فراهم می آورد. طلاق امری زشت و ضد ارزش در جامعه می باشد و دوریکم می گوید: علت آن ضعف وجدان جمعی در افراد می باشد مسائل ومشکلات اقتصادی هزینه های بالا بیکاری، نبودن درآمد، نبود مسکن، اعتیاد، فقر، بی سوادی، فرهنگ های متفاوت زمینه در افزایش طلاق دارند.» پیامبر
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی چکیده: روش تحلیل گفتمان یکی از روش های تحقیق کیفی است که بیشتردر پژوهش های علوم اجتماعی مورد استفاه قرار میگیرد وشناخت آن برای پژ وهشگران کیفی و محققان علوم اجتماعی لازم وضروری است.و از طریق این روش میتوان اززاویه های اشکار و پنهان واندیشه های ا فراد را مورد مطالعه قرار گرفته آن را پی برد و این روش یک رویکرد میان رشته ای است.تحلیل گفتمان برای اولین بار توسط زلیک هریس به کار رفته است وهدف عمده تحلیل گفتمان این است که
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی مقدمه : آقای پیر بوردیو یکی ازجامعه شناسان بزرگ قرن بیستم است. که از او به عنوان جامعه شناس بزرگ وابر جامعه شناس یاد میکنند. او فرانسوی بوده درسن 71سالگی وفات نموده درحالیکه سی اثرپربار ویکصدمقاله علمی ازخود به جا گذاشته است وکتاب میراث خواران اوانجیل بوردیو نام گرفته است او نظریه پرداز وروش شناسی چند بعدی بوده که هدفش گذشتن از دوگانگی های مرسوم جامعه شناختی بوده است.
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی چکیده: این پژوهش با مطالعه افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان الیگودرز با تاکید بر اقلیت واکثریت در سال تحصیلی 95 دی ماه انجام گرفته است .روش بررسی پژوهش در این مقاله روش های اسنادی مطا لعه کتب،مصاحبه ی حضوری با افراد صاحب نظرو متخصص دبیران ,مدیران وکسانی که در این حوزه با شناخت بر اقلیت و اکثریت فعالیت داشتند.وشیوه ی جمع آوری اطلا عات از طریق فیش برداری از کتب مطالعه گزارش ها و اسناد آمو زشی و مصاحبه با
از مهترین حوزه های مطالعاتی در جامعه شناسی مطالعه پیرامون آسیب های اجتماعی است. با توجه به رشدوتوسعه وپیشرفت های بشر در علوم وفنون مختلف همراه با تغیرودگرگونی در جوامع مثل شهر نیشنی وتوسعه آن صنعتی شدن توسعه وپیشرفت ارتباطات در راس آنها اینترنت ماهواره تغیرات فرهنگی و سبک های مختلف زندگی تغیر وتحول در نهاد ها و سازمان های موجود و بعضآ جابجایی نقش های افراد سبب به وجود آمدن مسائل و مشکلاتی در جامعه شده تحت عنوان آسیب های اجتماعی با توجه به شرایط موجود باید
این پزوهش با بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه ی فرهنگی در شهرستان الیگودرز در خرداد ماه 1396انجام گرفته است.روش بررسی پژوهش،مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه حضوری و چهره به چهره با افرادی که مدارک تحصیلی شان کارشناسی ازشد وبه بالا بوده است که تعداد سی نفر انتخاب شده است و پس از جمع آوری اطلاعات،یافته ها نشان دادند که میان توسعه ی فرهنگی و مطالبه گری مردم،نخبه گریزی،مهاجرت قشر تحصیل کرده و افراد توانمند از نظر اقتصادی و اجتماعی و بی توجهی مسولین به توسعه ی
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل اثر گذار بر اخلاق شغلي معلمان شهر اليگودرز در سال 1392 انجام گرفت . روش بررسي : پژوهش حاضر يك روش تحقيق پيمايشي از نوع مقطعي مي باشد كه داده جمع آوري مي شوند . كه براي سؤال اصلي رگرسيون چند متغيره و براي سؤالات فرعي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است . جامعه آماري آن با حجم 120نفر از معلمان بود كه به صورت نمونه گيري در دسترس ، يعني همه ي اعضاء جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات پرشنامه محقق ساخته مي

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فرشته ای از جنس ادم ها ...(( غنچه سرد ))...